VI. Konferans – Bodrum, 17-22 Nisan 2014

VI. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu Rekreasyon Yönetimi ve Rekreasyon bölümlerinin amacı ne olmalı?
Tarih 17 – 20 Nisan 2014
Yer Turgutreis, Bodrum, Muğla
Otel La Blanche Resort & SPA Hotel, Turgutreis, Bodrum, Muğla
Koordinatörler Prof. Dr. Nazmi KOZAK – Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. Metin KOZAK
Düzenleyen Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi – Dokuz Eylül Üniversitesi
Moderatör Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

[toggle title=’VI. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’]

17-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisinin tarafından düzenlenen “Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının Amaçları Ne Olmalı” adlı arama konferansına 14 üniversiteden toplam 31 akademisyen katılmıştır. Katılımcıların SWOT analizi ile alanı tanımlamalarının ardından yapılan beyin fırtınası ile altı kategori altında ilgili alanlara yönelik belirlemelerin yapılması sonucuna varılmıştır. Bu alanlar; istihdam, mesleki yeterlilikler, müfredat, öğretim elemanları, kurumsallaşma ile rekreasyon ve rekreasyon yönetimi programlarının farklı ve ortak yönleri adlı oluşturulan gruplarda, 30 akademisyenin gönüllü çalışmasıyla incelenmiştir.

İstihdam alanıyla ilgili olarak belirlenen sorunlara yönelik olarak; kamu ve yerel yönetimlerin, rekreasyon ve rekreasyon yönetimi mezunlarına kontenjan ayırmaları, eğitim kurumlarının bu sektörlerinin ihtiyacını karşılayacak programlar oluşturmaları, istihdam alanlarının genişletilmesi için sektörle iletişimin artırılması ve alan dışı istihdamın önlenebilmesi için sertifikasyon ve akreditasyonun aktif hale getirilmesi yönünde çözüm önerileri getirilmiştir.

Mesleki yeterlilikler için bilgi, beceri ve yetkinlikler başlıklarında yapılması gereken belirlenmiştir. Bilgi başlığı altında mezunların alanlarıyla ilgili yeterli kuramsal altyapıya sahip, alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olması gerektiği vurgulanmıştır. Beceri alanında ise elde ettiği bilgileri uygulamaya sokabilmesi, bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilmesi, yasal mevzuatı yorumlayabilmesi üzerinde durulmuştur. Yetkinlikler alanında ise alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetebilmek için karar verebilmesi, ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alması gerektiği saptanmıştır.

Müfredat alanında her programın bulunduğu coğrafya ve küresel yapıyı dikkate alarak, paydaşlarıyla işbirliğine gitmesi üzerinde durulmuştur. Buna bağlı olarak tüm programların tanımlarının ve amaçlarının net bir şekilde belirlenmesi, program çıktılarının yetkinlikler çerçevesinde oluşturulması gerektiği saptanmıştır. Ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası normlara uygun bir şekilde belirlenmesi ve güncellenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Öğretim elemanları ile ilgili olarak iletişim, nitelik, nicelik, çevresel faktörler, kamu ve birim kaynaklı sorunlar üzerinde durulmuştur. İletişim sorunun giderilmesine yönelik, özel sektör ziyaretleri, kariyer günleri, sektörün önde gelenlerinin konuşmacı olarak davet edilmesi gibi faaliyetler bu amaca hizmet edecektir. Nitelik sorunun ise alana özgü lisans ve lisansüstü programlardan mezunların istihdamı ile çözüleceği saptanmıştır.  Nicelik sorunun ise mevcut mevzuata uyumun ihlal edilmeden alan mezunları ile karşılanması gerektiği vurgulanmıştır. Çevresel faktörlerde bilimsel araştırma proje fırsatlarının iyi değerlendirilmesi, sektör ile olan ilişkileri pekiştirmek için yeni işbirliği ağların kurulması üzerinde durulmuştur. Kamu kaynaklı sorunlarda ise bu konuda yapılacak çok paydaşlı toplantılar sonucunda elde edilecek sonuçların kamuyu temsil eden Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu gibi birimlere ulaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Kurum kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik olarak öncelikle öğretim elemanlarının bilimsel yayın ve etkinliklerini artırmaları, bölümlerin, tanıtmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirerek etkili tanıtım politikası izlemeleri gerektiği, öğretim elemanlarının alan ile ilgili yurtdışı eğitimlerinin teşvik edilmesi sonucuna ulaşılmıştır.

Kurumsallaşma başlığı altında ulusal ve uluslararası mesleki sorunlar, yerel yönetimler ile ilişkiler ve üniversite bazındaki sorunlar ele alınmıştır. Ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalar alanında ülke ölçeğinde meslek odası veya birliği oluşturulması, mezun olacak öğrencilere verilecek unvanın belirlenmesi ve meslek tanımının oluşturulması üzerinde durulmuş, rekreasyon araştırma enstitüsünün açılması, uluslararası mesleki ve akademik birliklere üyelikler sağlanması önerilmiştir. Yerel yönetimler bazında ise rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümlerinin kent konseyinde temsil edilmesi,  kent belediyelerinin bünyelerinde oluşturulan planlama kurumlarının üniversite ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi önerilmiştir. Üniversite bazındaki sorunlarda Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığında sürdürülecek, yapılacak tüm etkinliklerin rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümleri ile işbirliği içinde yürütülmesi zorunluluğu üzerinde hem fikir olunmuştur. Üniversitelerin rekreasyon faaliyetlerini planlamasında, kendi programlarından daha etkin yararlanılması gerektiği vurgulanmıştır.
Rekreasyon ve rekreasyon yönetimi programlarının farklı ve ortak yönleri ayrıca incelenmiştir. Rekreasyon yönetimi programlarının özellikle turizm alanlarında çalışacak ve rekreasyon işletmelerinin fonksiyonları bağlamında yetkinliklere sahip yönetici adayları yetiştirmek üzerine, rekreasyon programlarının ise özellikle sağlık, spor, engelli ve wellness faaliyetlerini planlayacak, birebir uygulamasında görev alacak, yönetecek, kontrolünü sağlayacak niteliklere sahip uzman ve lider adayları yetiştirmek üzerinde durması gerektiği saptanmıştır. Programların öğrenci seçme sınavında izleyecekleri yollar ise mevcut düzenlemelere göre yapılabilecektir. Ortak bileşke olarak her iki program da açılacak lisansüstü programlarının birlikte geliştirilmesi ve açılması, müfredat oluşturulurken dersler hazırlanırken işbirliği yapılması, ortak projeler geliştirilmesi, meslek tanımının yapılması, terminolojinin geliştirilmesi ve meslek standartlarının konulması, kampüs rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve işleyişine yönelik işbirliği yapılması, projeler üretilmesi, rekreasyon araştırma merkezi/enstitüsü kurulması, ortak akademik yayın imkânı sağlanması için birlikte dergi çıkarılması, mevcut dergilere destek verilmesi üzerinde hem fikirdir.

Arama konferansı sonucunda yukarıda belirtilen tüm hususlara ayrıca rekreasyon alanında uzmanlaşmaya dayalı mevcut farklılaşmanın korunarak, programlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesine, rekreasyon çalışmaları alanının genişletilmesine ve zenginleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.[/toggle]

[toggle title=’VI. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

Adı – Soyadı

Üniversite/Kurum

Yrd. Doç. Dr. Evren Tercan

Akdeniz Üniversitesi

Doç Dr. Ali Yaylı Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Beykan Çizel Akdeniz Üniversitesi
Dr. Mehmet Özdemir Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Kozak Dokuz Eylül Üniverdsitesi
Prof. Dr. Özkan Tütüncü Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serkan Çelik Katip Çelebi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elif Bayraktar Tellan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru Güneren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi Kozak Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlkay Taş Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Taki Can Metin Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sühal Şemşit Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Kızılırmak İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Avcı Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Günlü Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Işıl Altun Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Öner Demirel Karadeniz Teknhik Üniversitesi
Hüseyin Yıldırım Detay Yayıncılık
Yusuf Günaydın Otel müdürü
Yrd. Doç. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Katırcı Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlker Yılmaz Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tennur Yerlisu Lapa Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sevda Çiftçi Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Arş. Gör. Sezgin Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Caner Çetinkaya Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Merve Koca Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. İpek Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Sercin Kosova Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Hazar Dokuz Eylül Üniversitesi

[/toggle]