XIV. Konferans – Kastamonu, 26-29 Eylül 2019

 

XIV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu Doğa Turizmi Arama Konferansı Ve Pınarbaşı Çalıştayı
Tarih 26-29 Eylül 2019
Yer Kastamonu, TÜRKİYE
Mekan: Pınarbaşı Belediyesi, Kastamonu, TÜRKİYE
Koordinatörler Prof. Dr. Nazmi KOZAK – Prof. Dr. Kutay OKTAY – Şenol YAŞAR
Düzenleyen Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi – Kastamonu Üniversitesi – Pınarbaşı Belediyesi
Moderatör Dr. İrfan MISIRLI

[toggle title=’XIV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’] 

DOĞA TURİZMİ ARAMA KONFERANSI VE PINARBAŞI ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

26-29 Eylül 2019 Pınarbaşı KASTAMONU

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi ev sahipliğinde 26-29 Eylül 2019 tarihlerinde Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesi’nde 14. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı kapsamında “Doğa Turizmi Arama Konferansı ve Pınarbaşı Doğa Turizmi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Türkiye’de ve Kastamonu Pınarbaşı ilçe özelinde doğa turizmine elverişli doğanın korunması, amacına uygun kullanılması, bu kapsamda doğa turizminin tam anlamıyla uygulanması ve buna yönelik sorunlarına yönelik gerekenlerin tartışılması amacıyla yapılan etkinlikte;  Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesi’nin sahip olduğu doğal güzelliklerinin turizme tam anlamıyla kazandırılması tartışılmış ve konuyla ilgili taraflar olarak üniversitelere bağlı turizm bölümlerinin öğretim elemanları, doğa turizmiyle ilgili STK temsilcileri, bu alanda araştırmaları ve yayınları bulunanların da içinde olduğu, kamu ve özel sektörden 44 uzman, çalıştay boyunca  Pınarbaşı İlçesi’nin en güzide turistik yerlerinden olan Ilıca Şelalesi,  Horma Kanyonu’nu görme fırsatını elde etmişlerdir.

İki gün süren toplantı, arama konferansı yöntemiyle Dr. İrfan MISIRLI’nın moderatörlüğü eşliğinde yürütülmüş çalışmanın sonucunda  elde edilen bulgular ve öneriler kitap olarak yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalıştayda, Doğa turizmi kavram haritası çıkarılmış ve konuyu içeren kavramlar tespit edilerek doğa turizmi konusunda gelişmeye açık 120 sorun tespit edilmiş ve  her bir sorun için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalıştay katılımcılarından oluşan grup, çalışmalarını , mevzuat, tanıtım ve pazarlama, ziyaretçi Yönetimi (Alan yönetimi  doğa turizmi eğitimi, ihtisaslaşma  ve Pınarbaşı  çalışma grupları olmak üzere 5  ana başlık şeklinde  ele almıştır.

Çalıştay sürecinde elde edilen bulgular ve çözüm önerileri aşağıda tepit edilen  şekliyle kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Doğa turizmine açılması planlanan alanlarda envanter çalışmaların yapılması ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir turizm gelişim stratejilerinin ortaya konması öncelikli olmalıdır. Etkin bir alan yöntemi sistemi ile yöre insanını sosyo-ekonomik açıdan güçlendirmek ve doğa turizmi faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla, gönüllü kuruluşlar, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan destek alınmalıdır. Bu bağlamda, yöresel kültürel değerleri ve gelenekleri koruyarak, gerek ziyaretçi gerekse yöre insanına eğitim ve bilinçlendirme olanakları sunarak, doğa turizmi konusunda bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi sağlayacak politikalar ile etkin bir ziyaretçi yönetimi alt yapısı oluşturulmalıdır. Alanda oluşturulacak alan yönetim birimi ile alana yönelik tehditlerin önceden belirlenmesi ve tedbirlerin alınmasına yönelik izleme-değerlendirme programlarının oluşturulması gerekmektedir.

Güncel mevzuatta doğa turizmi doğrudan yer almadığı gibi turizmle ilgili kapsayıcı bir mevzuat da bulunmamaktadır. Multidisipliner bir alan olan turizmde içerdiği tüm disiplinleri kapsayan ve bütüncül bir anlayışı ortaya koyan mevzuata ihtiyaç vardır. Karmaşık yapısı sayesinde turizm birçok farklı birimle ilişki içerisindedir. Sorumlulukları farklı olan bu yapılar turizm sektörü içerisinde söz sahibidir. Bu yapıların tek bir çatı altında birleştirilmesi gerekmektedir. Kararların alınması ve planların belirlenmesinde yerel halkın refahı da düşünülmelidir. Güçlü yönetim ve güçlü mevzuat doğru stratejileri de beraberinde getirecektir. Stratejiler oluşturulurken de doğa turizmi için ayrı bir başlık açılması, doğa turizmi için öncelikli alanlar belirlenmesi ve bu alanların gelişiminin izlenmesi gerekmektedir. Doğa turizmi stratejilerinde belirlenen alanların korunması ve gelecek nesilleri aktarılması için taşıma kapasitesi ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulmalıdır. 

Öncelikli olarak Pınarbaşı  ve diğer bölgelerin doğa turizmi envanterinin çıkarılması, doğa turizmi kapsamında  destinasyonlarda gerçekleştirilebilecek aktivitelerin çeşitlendirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin doğrudan hedef kitlelere ulaşarak gerçekleştirilmesi, turistik alanların düzenlenmesi, geliştirilmesi ve turistik ürüne dönüştürülmesi, doğal ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi, ulaşım, altyapı, eğitim, çevre ve ihtisaslaşma konusunda yapılabilecekler noktasında çalışmaların başlatılması ve doğa turizmi alanında hizmet verecek işletmelerde görev alacak eleman yetiştirilmesi konuları öncelikli olarak ele alınmalıdır..

Doğa turizmi temelli turistik ürün geliştirme bağlamında profesyoneller ve diğer turistler için farklı parkurların oluşturulması. Yerel halka turistik ürün çeşitlendirme ve girişimcilik hususunda eğitimlerin verilmesi ve girişimlerinin devlet veya kalkınma ajansı tarafından desteklenerek teşvik edilmesi. Özel kuruluşlar, STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliğinin sağlanması ve tanıtım faaliyetleri için ortak bütçe oluşturulması. Doğa turizmine yönelik turizm rehberlerine ayrı bir ruhsatname (Green Kokart) verilmesi. Seyahat acentalarının yasal sınıflandırmanın yanı sıra uzmanlık alanına göre sınıflandırılması sağlanarak doğa turizmi faaliyetlerinde uzmanlaşmış seyahat acentalarının sayısının arttırılması. Bu konuda mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması. Örneğin kültür turizminde uzmanlaşmış acentalar, doğa turizminde uzmanlaşmış acentalar vb. Yerel halkın ve ziyaretçilerin doğa turizmi konusunda bilinçlendirilmesinde ulusal medyanın kullanılması. Turizm eğitim kurumlarından ve KOSGEB, Kalkınma Ajansları (KUZKA, BAKKA)  gibi girişimcilik kuruluşlarından destek alınması. Dijital, sosyal medya platformlarının ve sosyal medya önderlerinin (influencer) markalaşma çalışmalarında kullanılması gerekmektedir. Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi’nin  Doğa Temelli Turizm ve Ormancılık alanlarında  ihtisas Üniversitesi seçilmiş olması nedeniyle, öncü misyon çalışmaları  yürütmesi için anlamlıdır. [/toggle]

[toggle title=’XIV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

      Adı Soyadı

Kurum/Kuruluş

Prof. Dr. Beykan Çizel

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Kızılırmak

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Nazmi Kozak

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Kutay OKTAY

Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Saim ATEŞ

Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Gül Güneş

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Tanrısever

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mısırlı (Moderatör)

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Oğuzbalaban

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Fahri Çakmak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Semih Arıcı

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özdemir

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Pamukçu

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Evcin

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kerim Güney

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Funda Terzi

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Armando Alıu

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Avcı

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mısırlı

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Çılgınoğlu

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Salih Yıldız

Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Emrah Yaşarsoy

Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Demet Taş

Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Yakup Erdoğan

Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Selda Yordam

Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Gürkan Çalışkan

Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Çağdaş Aydın

Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammet Necati Çelik

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Kübra Aşan

Sinop Üniversitesi

Ceren Aydın

Anadolu Üniversitesi

Mehmet Ayhan Yılmaz

Kastamonu 4 Mevsim Kastamonu Site Yöneticisi

Merve Yıldız & Eşi

TURÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı)

Mert ATALAY

Bisikletliler Derneği

Mustafa Özer

Türkiye Ormancılar Derneği

Zafer YILMAZ

Gönüllü Hizmetler Derneği

Evren KIRAN

İstanbul Üniversitesi

Emine Keskin

İstanbul Üniversitesi

Hasan Yıldırım

Kulvar Lokal Santral Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü

Halil Sarımeşe

Sarımeşe Otel

Cemal Kaya

Pınarbaşı Kamp-Rehber

Faruk Terzi

Emekli Turizmci

Meral Kuvan

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği

Hakan Ziyadeoğlu

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği

[/toggle]