1. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

GENEL BİLGİLER

Tarih

26 – 29 Ekim 2002

Düzenleyenler

comu_logo_4
 
475-copy
 

Yer

Gökçeada
 
KONGRE DÖKÜMANLARI

Sunulan Bildiriler

 • "İktisadi Kalkınmadaki Önemi Bakımından Türkiye’de Turizm Sektöründeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi (1985-2000)", Murat ÇETİNKAYA, Selçuk Üniversitesi
 • "Dış Aktif Turizm Talebinin Türkiye Ekonomisine Etkisi", Musa ALBAYRAK, Trakya Üniversitesi
 • "Turizm Sektöründeki Bütünleşmenin Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi", Mehmet ŞİMŞEK, Mersin Üniversitesi
 • "Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama", Yaşar SARI, Muğla Üniversitesi
 • "Karataş İlçesi Tuzla Kıyı Şeridinde Plaj Kullanımının Analizi ve Alternatif Kullanım Önerileri", Yüksel İZCİKURTARAN, Çukurova Üniversitesi
 • "Bartın İli Kıyı Bölgesinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Şerife SERTKAYA, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 • "Amasra İlçesinin Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Bağlamında İrdelenmesi", Yeliz SARI, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 • "Tekirdağ Kentsel SİT Alanının Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Tuğba DOKUMACI, Trakya Üniversitesi
 • "Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Mehmet TOPAY, Ankara Üniversitesi
 • "Konaklama İşletmelerinde Halkla İlişkiler Kapsamında Etkin İletişim Teknikleri ve Muğla Bölgesinde Bir Uygulama, Şirvan" ŞEN DEMİR, Muğla Üniversitesi
 • "Örgütsel Etkinlik Kriteri Olarak Müşteri Tatmini: Çanakkale’deki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinde Örgütsel ve Müşteri Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Dilek DÖNMEZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • "Pazarlama Ahlakı ve Tüketici Ahlakının Turizm Sektöründe Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanlarında Ampirik Bir Uygulama", Nagehan SÖNMEZ, Anadolu Üniversitesi
 • "Seyahatin Güdüleme Araçları İçerisindeki Yeri: Bir Alan Araştırması", Orhan UZUNOĞLU
 • "Seyahat işletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Belirleme (Ankara İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentelerine Yönelik Bir Araştırma)", Ozan AKSÖZ, Anadolu Üniversitesi
 • "Seyahat işletmelerinde Profesyonel Turist Rehberliği, Rehberlik Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alan Araştırması", Tülay POLAT, Kocaeli Üniversitesi
 • "Konaklama İşletmelerinin Çamaşırhanelerinde Uygulanan Yıkama Yöntemlerinin Yıkama Kalitesine Etkileri", Dilek ACAR, Anadolu üniversitesi
 • "Turizm Hareketlerinin Sosyo-Kültürel Etkileri (Marmaris Örneği)", Emrah ÖZKUL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • "Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi ve Av Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri", Mehmet KORKMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • "Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinde Barter Sistemine Analitik Bir Yaklaşım", İsmail ÇAKIR, Kocaeli Üniversitesi
 • "KOBİ Kapsamına Giren Konaklama İşletmelerinin Yönetsel Sorunları ve Antalya Uygulaması", Yeliz GÜL
 • "Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Hizmetiçi Eğitim Sürecinin Yürütülmesi ve Bir Uygulama", Melike KARAGÖZ
 • "Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Çalışan Servis Personelinin Etik Davranışları ve Kuşadası’nda Bulunan Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", Gülnur KARAKAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi
 • "Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği", Mahmut DEMİR, Muğla Üniversitesi
 • "Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini İyileştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Kritik Olaylar Tekniği (KOD) ve Nevşehir’de Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama", İbrahim YILMAZ, Erciyes Üniversitesi

Kongre Programı

kongre-program-2002-1

Konferans Notları

1. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi 

Nilgün Karadeniz* ve Mehmet Somuncu**

 (*Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi), (**Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi)

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2002, 13(2), 176-177.

ÖDÜLLER

 EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ – 2002

 

Şerife SERTKAYA, Ankara Üniversitesi
Bartın İli Kıyı Bölgesinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma

Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz. 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN

EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ – 2002

 

İbrahim YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi 
Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini İyileştirmede Yeni Bir Yaklasım: Kritik Olaylar Tekniği ve Nevşehir'de Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Programı
Danışman: 
Doç. Dr. Bahtişen KAVAK

 
KONGRE FOTOĞRAFLARI

2002-1

1. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Gökçeada, Çanakkale, 2002)