Bilgi, sözlükte yer aldığı şekliyle bilinçli varlık olan insanın kendini ve kendi dışındaki nesneleri anlama etkinliğinden çıkan sonuçtur; felsefede ise, insan ve varlık arasındaki ilişkiden çıkan üründür. Bilginin ne olduğu, doğru bilginin kaynağı hakkında sorulara aranan yanıtlar insanların merakı ve hayal gücü oldukça devam edecektir. Elde edilen yanıtlar ise, gerek geniş kitlelere yayılması gerekse gelecek nesillere aktarılması amacıyla yazılı halde kayıt altına alınmaktadır. Yazının bulunmasından bu güne değin kimi zaman bir taşa, parşömene kaydedilen her tülü bilgi günümüzde kitap olarak raflarda ve hatta dijital ortamlarda cebimizde dahi bulunmaktadır. Her türlü bilgiyi kısa özetler halinde tutarak, belgeleri sentezleyip kültürel belleğe katkı sağlayan yegâne başvuru eserleri yüzyıllardır bütün bilimleri çevreleyen öğretim anlamına gelen ansiklopedi olmuştur. Bu çalışmanın amacı da, turizm alanında ve alana yakın konularda bilgi veren özel bir ansiklopedi oluşturmaktır. Böylelikle, turizm alanında çeşitli konularda belirlenen bilgiler bir araya getirilip, sistemli bir şekilde sentezlenerek araştırmacıların daha hızlı bilgiye ulaşması sağlanacaktır.

Yerli ve yabancı yazın incelendiğinde; turizmle ilgili metinlerdeki giriş cümleleri genellikle “turizmin dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olduğu bu nedenle araştırılması gereken bir olgu” olduğu üzerine kurulmaktadır. Bu durum turizmin; gerek işletme gerekse ekonomi alanında disiplinlerarası araştırmalara oldukça elverişli bir konu olmasını sağlamaktadır. Turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin hatırı sayılır bir hal alması hem akademik hem de sektörel alanda yoğun çalışmaların olmasına yol açmıştır. Böylelikle, turizmde ve turizmin kapsadığı ilgili alanlarda her türlü tanım, kavram, yaklaşım, yöntem bakış acısı vb. olgulara açıklık getirebilecek geniş bir referans kaynağı ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu proje ile söz konusu ihtiyacı gidermek amacıyla özel bir turizm ansiklopedisi ortaya çıkarabilecek çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmanın bir diğer amacı ise, içinden çıktıkları toplum koşullarını yansıtan ansiklopedileri, ülke turizminin gelişimi, yapılanmasını ve etkilerini ortaya koyabilecek toplumsal bir projeye dönüştürmektir. Bu sayede, turizm bilgi birikiminin büyümesine katkı sağlamak, bilgiye daha kolay erişebilen kişilerin çok daha yeni fikirler ortaya atması hedeflenmektedir. Çünkü ansiklopedi olmanın doğası gereği ortaya çıkacak ürünün etkisi anlık ve birkaç yılda kaybolacak bir şey değildir, aksine çok uzun dönemler boyu birçok araştırmacıya fayda sağlayabilecek niteliktedir.

Son olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, turizmin disiplinlerarası yapısından dolayı başka disiplinlerin etkisi altında olması turizm ekibinin genelde işletme, iktisatçı ve pazarlamacılardan oluşmasına neden olmuş; böylelikle turizmin akademik anlamda tarihsel gelişimi ve yazın varlığı konusunda yetersizliği gözlemlenmiştir. Turizm disiplininin geçmişine, şimdisine ve elbette geleceğine ışık tutabilecek bilgilerin, turizm akademisyenleri tarafından sentezlenip kayıt altına alınması vasıtasıyla bahsedilen konudaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak ve turizm araştırmacılarına uzun yıllar yardımcı olabilecek bir başucu kaynağı yaratmak çalışmanın hedefleri arasındadır.