1st Conference for Graduate Research in Tourism

GENERAL INFORMATION

Date

26 – 29 November 2002
 

Organizators

475-copy
 

Place

Gökçeada
gokceada
 
CONFERENCE DOCUMENTS

Proceedings

 • "İktisadi Kalkınmadaki Önemi Bakımından Türkiye’de Turizm Sektöründeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi (1985-2000)", Murat ÇETİNKAYA, Selçuk Üniversitesi
 • "Dış Aktif Turizm Talebinin Türkiye Ekonomisine Etkisi", Musa ALBAYRAK, Trakya Üniversitesi
 • "Turizm Sektöründeki Bütünleşmenin Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi", Mehmet ŞİMŞEK, Mersin Üniversitesi
 • "Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama", Yaşar SARI, Muğla Üniversitesi
 • "Karataş İlçesi Tuzla Kıyı Şeridinde Plaj Kullanımının Analizi ve Alternatif Kullanım Önerileri", Yüksel İZCİKURTARAN, Çukurova Üniversitesi
 • "Bartın İli Kıyı Bölgesinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Şerife SERTKAYA, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 • "Amasra İlçesinin Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Bağlamında İrdelenmesi", Yeliz SARI, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 • "Tekirdağ Kentsel SİT Alanının Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Tuğba DOKUMACI, Trakya Üniversitesi
 • "Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Mehmet TOPAY, Ankara Üniversitesi
 • "Konaklama İşletmelerinde Halkla İlişkiler Kapsamında Etkin İletişim Teknikleri ve Muğla Bölgesinde Bir Uygulama, Şirvan" ŞEN DEMİR, Muğla Üniversitesi
 • "Örgütsel Etkinlik Kriteri Olarak Müşteri Tatmini: Çanakkale’deki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinde Örgütsel ve Müşteri Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Dilek DÖNMEZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • "Pazarlama Ahlakı ve Tüketici Ahlakının Turizm Sektöründe Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanlarında Ampirik Bir Uygulama", Nagehan SÖNMEZ, Anadolu Üniversitesi
 • "Seyahatin Güdüleme Araçları İçerisindeki Yeri: Bir Alan Araştırması", Orhan UZUNOĞLU
 • "Seyahat işletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Belirleme (Ankara İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentelerine Yönelik Bir Araştırma)", Ozan AKSÖZ, Anadolu Üniversitesi
 • "Seyahat işletmelerinde Profesyonel Turist Rehberliği, Rehberlik Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alan Araştırması", Tülay POLAT, Kocaeli Üniversitesi
 • "Konaklama İşletmelerinin Çamaşırhanelerinde Uygulanan Yıkama Yöntemlerinin Yıkama Kalitesine Etkileri", Dilek ACAR, Anadolu üniversitesi
 • "Turizm Hareketlerinin Sosyo-Kültürel Etkileri (Marmaris Örneği)", Emrah ÖZKUL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • "Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi ve Av Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri", Mehmet KORKMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • "Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinde Barter Sistemine Analitik Bir Yaklaşım", İsmail ÇAKIR, Kocaeli Üniversitesi
 • "KOBİ Kapsamına Giren Konaklama İşletmelerinin Yönetsel Sorunları ve Antalya Uygulaması", Yeliz GÜL
 • "Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Hizmetiçi Eğitim Sürecinin Yürütülmesi ve Bir Uygulama", Melike KARAGÖZ
 • "Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Çalışan Servis Personelinin Etik Davranışları ve Kuşadası’nda Bulunan Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", Gülnur KARAKAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi
 • "Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği", Mahmut DEMİR, Muğla Üniversitesi
 • "Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini İyileştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Kritik Olaylar Tekniği (KOD) ve Nevşehir’de Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama", İbrahim YILMAZ, Erciyes Üniversitesi

Conference Programme

kongre-program-2002-1

Conference Notes

1st Conference for Graduate Research in Tourism (in Turkish)

Nilgün Karadeniz* ve Mehmet Somuncu**

 (*Ankara University Faculty of Agriculture), (**Ankara University Faculty of Languages, History & Geography)

Anatolia: Journal of Tourism Research, 2002, 13(2), 176-177.

AWARDS

 BEST DOCTORATE THESIS AWARD – 2002

 

Şerife SERTKAYA, Ankara University
Bartın İli Kıyı Bölgesinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma 
(A study on the determination of tourism and recreation potential of the Bartın coastal zone)
Full text of this thesis (Turkish) is avaible on http://tez2.yok.gov.tr.

Ankara University, Graduate School of Sciences, Department of Landscape Architecture
Advisor: Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN

BEST MASTER'S THESIS AWARD 2002

 

İbrahim YILMAZ, Hacettepe University
Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini İyileştirmede Yeni Bir Yaklasım: Kritik Olaylar Tekniği ve Nevşehir'de Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
(Measuring service quality in hotel establishments based on customers' and hotel managers' perspectives:Case of izmir)
Full text of this thesis (Turkish) is avaible on http://tez2.yok.gov.tr.

Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Department of Business, Tourism Management Master Programme
Advisor: 
Assoc. Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

 
CONFERENCE GALLERY

2002-1

1st Conference for Graduate Research in Tourism (Gokceada, Canakkale, Turkey, 2002)