Makale Hazırlama Bilgileri

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, altışar aylık dönemlerde (Bahar ve Güz) yayınlanır ve merkezi, Ankara’dır. Dergide turizm ve ilgili/ilişkili dallarını ilgilendiren konularda hazırlanmış makaleler yayımlanır. Derginin yayıncısı, editörü ve editörler kurulu yazarların belirtmiş olduğu görüş ve düşünceler ile doğabilecek etik ihlallerinin sorumluluğunu kabul etmekle yükümlü olmayıp, dergide yer alan makale ve yazıların sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Dergiye, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi şeklinde atıf yapılmalıdır.
 
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın politikası; uygulamalı ve derleme türü (meta-analiz çalışmaları model önerileri olgu sunuları ve tartışmalar vb.) çalışmaları yayımlamak ve turizm literatürünün geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Dergiye gönderilen bütün makaleler, editörler kurulu denetimine alınır ve kabul görmesi durumunda yayımlanır. Makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel olma kalitesini daha da yükseltmek için yazarların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uymaları önerilir.
 
MAKALE İNCELEMESİ: Dergiye yayımlanması amacıyla önerilen makaleler, en az iki hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Hakemlerin önerileri dikkate alınır ve istenilen düzeltmelerin yerine getirilmesi koşuluyla makale yayımlanır. İstenilen şablona ve önerilere bağlı kalınarak hazırlanan ve gönderilen makaleler işleme konulur.
 
MAKALE TESLİMİ: Makalelerin e-posta ortamında gönderilmesi tercih edilmelidir. Belirtilecek bilgiler arasında yazarın adı-soyadı ve akademik derecesi telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini içeren bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Gönderilecek olan makaleler, daha önce basılı veya sanal bir ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 
Bildirilerin makale olarak sunulması: Bununla birlikte daha önce herhangi bir kongrede bildiri olarak sunulmuş bir çalışmanın makale halinde önerilmesi aşamasında şu konulara dikkat edilmelidir: a) Öncelikle daha önce bildiri olarak sunulan metin ile makale halinde sunulan metnin aynı olmaması gerekmektedir. b) Bildiri olarak sunulan çalışmadan farklı olan yönler ayrıca belirtilmelidir. c) Bildiri olarak sunulan çalışmanın yayımlanmış (veya sunulmuş) örneği, makalenin dergiye önerilmesi aşamasında ekte gönderilmelidir.
 
MAKALELERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES: 
 
Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL, Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunus Emre Kampusu, 26470 Eskişehir.
Tel: (0222) 335 05 80/2124
 
Not: Makale gönderilirken aşağıdaki adres ziyaret edilerek elde edilecek Telif Hakkı Devir Belgesi onaylanarak gönderilmelidir.
 
MAKALE BAŞLIĞI: Okuyucunun makale ile ilk olarak amacını açıkça ifade edebilen bir başlık aracılığıyla ilişki kurduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle başlığın makalenin amacını ve sınırlarını tam olarak anlatabilen bir içerikte olmasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla makale başlığının çok uzun olmamasına dikkat edilerek makalede anlatılan çalışmayı içermesi sağlanmalıdır. Başlığın; sekiz sözcüğü ya da boşluklar dahil 50 karakteri geçmemesine özen gösterilmelidir.
 
ÖZ: Her makalede Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış öz bulunmalıdır. Bilindiği gibi öz makalede önemsiz ayrıntıların atlanarak ana noktaların belli bir anlam içerecek şekilde kısaca ifade edilmesidir. Öz, en az 140, en fazla 150 sözcükten ibaret olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genel olarak özün hazırlanmasında; çalışmanın konusu, amacı hazırlanma yöntemi, veri derleme aracı/araçları ve teknikleri, örnekleme, analiz biçimi ve sonuçlara ilişkin açıklamalar yer almalıdır.
 
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bilindiği üzere, yayımlanan makalelere yer veren indeks ve öz (abstract) veri tabanlarında anahtar sözcükler, makalelere ulaşımı kolaylaştırır. Veri tabanları üzerinde yapılacak taramalardan doğru sonuçların alınabilmesi için anahtar sözcüklerin doğru verilmiş olması önemlidir. Anahtar sözcük sayısı, altı ile sınırlandırılmalıdır. Sıralanma şekli, inceleme konusu olan konunun yer aldığı disiplinden başlayıp daha ayrıntılı olan konulara doğru olmalıdır. Çalışmanın uygulandığı coğrafi alan/bölge, en sonda yer almalıdır.
 
GİRİŞ: Giriş bölümünün amacı, çalışmanın genel bir tespitini ve analizini yapmaktır. Çalışmanın amacı, aşamaları, bölümleri, işlenen düşünceler, net ve bütünlüklü olarak kısaca özetlenerek okuyucuya aktarılmalıdır. Konunun ne olduğu, araştırmanın niçin yapıldığı, hangi bölümlerde nelerin söz konusu edildiği gibi soruların yanıtları yer almalıdır. Bu sorular arasında var olan bir sorunu ortaya koymak, bir soruna çözüm getirmek, herhangi bir konuyla ilgili alanyazına katkıda bulunmak gibi amaçlar bulunabilir. Bu bölümde konuyla ilgili alanyazın taramasına ve araştırma yöntemine yer verilmemelidir. Giriş kısmının 500 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
 
KURAM: Bu bölüme “konu” da denilmektedir. Bu bölümde çalışmanın dayandığı kuramsal çerçeveye yer verilir. Böylece hazırlanan makalenin hangi alan üzerine hazırlandığı açıklanır. Bu bölümle ilgili anlatımlar söz konusu çalışmaya açılım sağlayan kuramsal çerçeve ile sınırlı tutulmalıdır. Kuram bölümü, araştırmanın dayandığı alan ve konu ile bağlantılı olmak üzere en fazla 800 sözcük olmalıdır. Yazar/yazarlar isterse giriş ile kuram ve ilgili çalışmalar bölümlerini “Giriş” bölümü kapsamında tek bir başlık altında da hazırlayabilir.
 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR: Bu bölümde makale konusuna giren alanda daha önce gerçekleştirilmiş benzer araştırmalara yer verilir. İlgili çalışmalar bölümüne çeşitli yazarlar alanyazın taraması örneğinde olduğu gibi farklı isimler verebilmektedir. Söz konusu araştırmalarda hangi konuların hangi yöntemle incelendiği hangi sonuçlara ulaşıldığı gibi konulara kısaca burada değinilir. Ayrıca makalenin ilgili alana getirdiği katkının belirlenmesi açısından da ilgili çalışmalara yer verilmesi önemlidir. Makale yazarının ilgili alanda var olan hangi boşlukta bilime katkıda bulunduğunu ortaya koyabilmesi için ilgili çalışmalar bölümünün eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir.
 
YÖNTEM: Bu bölümde, şimdiye kadar yapılan açıklamaların ışığında var olan veya olduğuna inanılan sorunun ve çözümünün ortaya konulabilmesi için yürütülen araştırmaya ait bilgiler açıklanır. Çalışmada kullanılacak yaklaşım ve yöntemin tam bir betimlemesi yapılır. Bu bilgilerin verilmesinin esas amacı, kullanılan yöntemin izlenmesi ile bir başka araştırmacının aynısını tekrarlamasına olanak tanınmasıdır. Bu nedenle yöntem, bilimsel bilginin temeli olan tekrar edilebilirlik koşulu için yeterli açıklıkta anlatılmalıdır. Bu bölümde ayrıca, anakütlenin özellikleri, bilgi toplama tekniği, niçin bu veri toplama tekniğinin tercih edildiği, tekniğin avantajlı ve dezavantajlı yönlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Araştırmada veri derlemede kullanılan aracın geliştirilme aşamaları ve içeriği gibi konular olabildiğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Araştırma, alan araştırması tekniklerinden biri ile gerçekleştirilmiş ise seçilen örnekleme tekniği ve bu tekniğin tercih edilme nedenleri açıklanır. Çalışma, “toplubakış makalesi (veya derleme)” ya da alanyazın incelemesi içeriğinde hazırlanmış ise, yöntem bölümünde açıklanan konular dikkate alınmayabilir.
 
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI: Yöntem ile ilgili açıklamaların ardından araştırmanın esasını teşkil eden verilerin analizinin yapıldığı bölüme sıra gelir. Elbette ki analiz bölümü, veri derlemeye dayalı olan çalışmalar için geçerlidir. Derleme (toplu bakış) türü makalelerde analiz bölümü genellikle bulunmaz. Buradaki açıklamalar genel olarak alan araştırması teknikleri ile derlenen verilerin analizi üzerine yapılmaktadır. Analiz çeşidinin seçimi, istatistiksel testler, güven aralığı, istatistiksel testlerin tercih edilme nedeni gibi noktalar, bölümün giriş kısmında açıklanır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra bulguların yorumlanmasına gelir. Bulguların yorumlanması bölümünde ise verilerin analizi ile elde edilmiş bulguların sunumu yapılır. Bulgular, araştırma soruları başka deyişle hipotezler ile değerlendirilerek organize edilir. Hipotezlerin ışığında veriler incelenir ve yorumlanır. Bulguların hipoteze uygunluğu değerlendirilir. Sunum biçimi; tablo, grafik veya şekillerden biri veya birkaçı ile gerçekleştirilebilir. İstatistiksel analiz sonuçlarının sunumu da bu bölümde yer alır. Bulguların yorumlanması bölümünde bulguların tekli, ikili veya çoklu tablolar biçiminde istatistiksel testlerin sonuçları ile birlikte sunumunun tercih edilmesi yerinde olacaktır. Böylece hangi testin hangi veriler üzerine uygulandığına ilişkin bilgiler daha açık bir şekilde anlaşılır. Bulgular bölümü örnekleme ilişkin genel bilgiler (demografik veriler) ve araştırmadan elde edilen bilgiler olmak üzere iki aşamada sunulmalıdır. Araştırmadan elde edilen bulgular ise kendi arasında bir veya birkaç aşamalı olarak sunulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, makalede gereğinden fazla kullanarak açıklamaları tablolar ile boğmamaktır. Mümkün olduğunca tablolar birleştirilmeli ya da araştırma amacı/sorunu ile doğrudan ilgisi olmayan tablolar kullanılmamalıdır. Ayrıca genel bilgilerin tek bir tablo halinde sunulmasında yarar vardır. Tablo sayısı, kesinlikle 6’yı aşmamalıdır. Bu sayıyı aşan ve tabloya yer verilmemesinin çalışmayı eksik bırakacağının düşünüldüğü durumlarda, makale dergiye önerilmeden önce dergi editörü ile irtibat kurulmalıdır.
 
SONUÇ: Makaleden elde edilen sonuçların özetlendiği, gerektiği durumlarda genellemelerin yapıldığı bölümdür. Bu bölüm, ele alınan sorunun kısa bir tekrarı ile başlamalı ve bunu elde edilen sonuçların kısa bir özeti izlemelidir (uygulamalı çalışmalar için). İfadeler kısa ve öz olmalıdır. Alanyazına yapılan olası bilimsel katkı da burada kısaca özetlenmelidir. Sonuç bölümündeki açıklamaların 400 sözcüğü geçmemesine dikkat edilmelidir.
 
DEĞERLENDİRME: Sonuçtan sonra yer alan bu bölümde daha sonra bu alanla ilgili araştırmalarda bulunacak olanlara yol gösterici açıklamalar yapılır. Olası araştırmacılara bu alanda hangi konuların araştırılması gerektiği, araştırmalarda hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği gibi açıklamalarda bulunulabilir. Değerlendirme bölümünün hazırlanması zorunlu olmayıp, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hazırlandığında diğer araştırmacılara yol gösterici olacağı da kuşkusuzdur.
 
TEŞEKKÜR: Bu bölümde yazar/lar çalışmanın hazırlanması sürecinde yardım almış oldukları kişilere; çalışmaya parasal destek sağlayan kişi, kurum ya da kuruluşlara ya da verilerin kullanılmasına izin veren kişi, kurum ya da kuruluşlara teşekkür edebilir. Bu not, çalışma metninin bitiminde ama referanslardan önceki kısımda yer almalıdır.
 
DİĞER BİLGİLER: Gönderilen  makalenin sağlıklı bir hakem denetiminden geçmesi ve “makale değerlendirme” aşamasının kısa sürede sonuçlanması için makale dilinin Türkçe kuralları ile bilimsel anlatım standartlarına uygun ve yapılan görgül çalışmaların sonuçları güvenilir olmalıdır. Bu konuda gerekiyorsa uzman akademisyenlerden yardım alınmalıdır. Makalede toplam sözcük sayısının 5000’den fazla olmamasına özen gösterilmelidir (ana metin, referanslar, tablo ve şekiller dahil). Yazılarda Türk Dil Derneği’nin yazım kılavuzu temel alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Konu ile ilgili uluslararası alanyazında yer edinmiş teknik kavramların metin içinde yer aldığı ilk yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
 
REFERANS VERME: Yalnızca metin içinde belirtilen çalışmalara ‘kaynakça’ kısmında yer verilmelidir. Bu bölümde eksik (metinde belirtilmiş ancak ‘kaynakça’ kısmında yer almayan) ya da fazla (metinde belirtilmemiş ancak ‘kaynakça’ kısmında yer alan) kaynak isimlerine yer verilmemelidir. Kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir. Türkçe ile yabancı kaynaklar ya da makaleler ile kitaplar için ayrı bir sınıflandırma yapmadan tek bir liste oluşturulmalıdır.
 
Metin içinde: İlgili çalışmalara yapılacak atıflarda yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örneğin;
 
Dener (1996) ...
Dener’e (1996) göre.....
Uysal ve Crompton (1985)....
Uysal ve Crompton’a (1985) göre....
 
Yazar sayısı üçten fazla olan eserlere metin içinde yapılacak atıflarda yalnızca ilk yazarın soyadı yazılarak sonrakiler (vd.) şeklinde belirtilecektir. Örneğin;
 
Timur vd. (2000) ....
Timur ve arkadaşları (2000) ... .....
(Timur vd. 2000). .....
(Timur ve arkadaşları 2000).
 
Parantez içinde cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (en eskiden en yeniye doğru). Örneğin;
 
(Dener 1996; Uysal 1998; Morrison 2002).
 
KAYNAKÇA DÜZENİ: Atıf yapılan bütün kaynaklar cilt, sayı ve sayfa numarasının tümünü kapsamalıdır. Kaynakların listesine çalışmanın sonunda ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yazarların soyadı sırasına göre yer verilmelidir. Kaynakça bölümünde yer alacak kaynak sayısı, en az 20, en fazla 40 olmalıdır. Daha az veya daha fazla sayıda kaynak gösterenlerin çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Süreli Yayınlar / Dergiler:
Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: An Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32-38.
 
Bildiriler:
Türktarhan, G. ve Kozak, N. (2012). Turizm Yıllığı’nın Bibliyometrik Profili. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (ss. 567-585). 13-14 Nisan 2012.Türkiye: Antalya.
 
Kitaplar:
Witt, E. S. ve Witt, C. A. (1992). Modelling and Forecasting in Tourism. Londra: Academic Press.
 
Kitap Bölümleri:
Uysal, M. ve Hagan, L. A. R. (1992). Motivations of Pleasure Travel and Tourism. İçinde M. Khan M. Olsen ve T. Var (Editörler), VNRs Encyclopedia of Hospitality and Tourism (ss. 798-810). New York: Van Nostrand Reinhold.
 
Tez Çalışmaları:
Evren, S. (2016). Türkiye'de Kış Turizmi Destinasyonlarının Rekabetçi Konumlandırması. (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
 
Internetteki Makaleler:
Elektronic Reference Formats Recommended by the American Psychologica Association. (19 Kasım 1999). Washington DC: American Psychological Association, http://www.apa.org/journals/webref.htm, Erişim tarihi: 13 Kasım 2016.
 
Lagiewski, R. ve Zekan, B. (2006). Experiential Marketing of Tourism Destinations, http://scholarworks.rit.edu/other/633, Erişim tarihi: 22 Nisan 2015.
 
Internetten diğer tür doküman ve bilgilere atıfta bulunulması durumunda http://www.apa.org/journals/webref.html adresinde yer alan Elektronic Reference Formats Recommended by the American Psychological Association başlığı altındaki açıklamalar dikkate alınmalıdır.
 
Kaynakça gösterme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı konular: a) Yayınlar için kent ismi verilecek ise ilgili kentin Türkçe yazılışına yer veriniz (London yerine Londra gibi). b) Basım sayıları için Türkçe açıklamaya yer veriniz (First Edition yerine Birinci Baskı gibi). c) Kitaplar içinde yer alan bölüm yazıları için “in” yerine “içinde” yazınız.
 
TABLO ŞEKİL VE FOTOĞRAFLAR: Makale ile ilgili diğer bütün ekler özenle hazırlanmalı ve metin içinde yer almalıdır. Tablolar ana metine atıf yapılmadan anlaşılır bir şekilde olmalı, tablo başlığının yanı sıra kolonlar için de başlık verilmelidir. Çok uzun ya da çok geniş tablolardan kaçınılmalıdır. Bir makale önerisinde en fazla altı tabloya yer verilmelidir. Çok gerekli olmayan hallerde demografik veri içerikli tablolara yer verilmemelidir. Bu sınırı aşan ve makaleyi tablolarla dolduran çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Şekil ve grafikler sade olmalı ve başlık içermelidir.
 
YAZIM FORMATINA İLİŞKİN BİLGİLER
Metni tek sütunlu ve iki yana yaslı olarak yazınız.
Satır başlarında girinti kullanmayınız.
Başlıklarda numaralandırma yapmayınız. Ana başlıkları tüm harfler büyük olacak şekilde, ara başlıkları ise yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazınız.
Belgeye sayfa numarası koymayınız.
Metin içinde parantez içinde atıf verirken, yazar soyadı ve yayın yılı arasına virgül koymayınız. Örneğin, (Bruns ve Bahnisch, 2009) yerine (Bruns ve Bahnisch 2009) şeklinde olmalıdır.
Parantez içinde birden fazla kaynağa atıf verilecek ise bu kaynakları en eskiden en yeniye doğru sıralayınız.
Metnin genelinde Times New Roman karakterini 12 punto olarak kullanınız. Tablolarda, şekillerde ve grafiklerde ise Arial Narrow karakterini 10 punto kullanınız.
Metin, çift satır aralığı ile hazırlanmalıdır. Tablolar, şekiller ve grafikler ise satır aralığı 1,5 olmalıdır.
Metin içinde (başlıklar hariç) bold (kalın) karakter kullanmayınız. Vurgulamak istediğiniz kısımları italik olarak gösteriniz.
Tablo başlıklarını tablonun üstünde, şekil ve grafik başlıkları ise şeklin/grafiğin altına yerleştiriniz. 
Tablolarda ve şekillerde bold karakter kullanmayınız. Vurgulamak istediğiniz kısımları italik olarak gösteriniz. Tabloların ve şekillerin hücrelerinde renklendirme/boyama/dolgu yapmayınız.
Ondalıklı sayıların yazımında nokta yerine virgül kullanınız.
Kaynakçayı ''asılı'' olarak düzenlemeyiniz.
 
ETİK KONULAR: Zaman zaman turizm alanında da bilim etiği ihlalleri ortaya çıkabilmektedir. Akademik alandaki bir kurumda görevli olsun veya olmasın, bilerek veya bilmeyerek yapılan bazı etik ihlalleri yıllar sonra bireylerin önüne gelebilmekte ve bunun vahim sonuçları olabilmektedir. O nedenle, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne önerilecek makalelerin hazırlanması ve önerilmesinde; “intihal”, “dilimleme”, “uydurma (fabrikasyon)”, “çarpıtma”, “destek belirtmeme”, “yazarlıkla ilgili konular (yazar adı belirtmeme, yazarlık sıralaması, yazarlık hakkı)” ve diğer bilim etiğinde uyulması gereken hususlara uyulmasında gerekli özenin gösterilmesini bekliyoruz. Makaleler dergiye önerilmeden önce "iThenticate: Plagiarism Detection Software" aracılığı ile intihal taramasına tabi tutulmalı ve bu taramadan elde edilen rapor da makalenin gönderimi sırasında eklenmelidir. Bir makalenin editöryal ön incelemeye alınabilmesi için rapordaki kabul edilebilir oran, kaynaklar hariç ve alıntılar hariç olmak üzere en fazla %15 olmalıdır.
 
YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞ VE FOTOĞRAFLARI: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin 27 (1) sayısından itibaren makalelerde yazar(lar)ın özgeçmiş bilgilerine ve fotoğraflarına yer verilmeye başlanmıştır. Yazarların aşağıdaki özgeçmiş şablonuna göre hazırlayacakları özgeçmişleri ile yüksek çözünürlüklü olarak jpg formatında taranmış bir fotoğraflarını makaleyi önerirken göndermeleri gerekmektedir.
 

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA ŞABLONU:

................................... Üniversitesi ……………… Fakültesi/Yüksekokulu’ndan (var ise bölüm de belirtilmeli) mezun oldu (YIL). Yüksek lisans derecesini ……………………. Üniversitesi’nden …………………………. dalından (YIL), doktora derecesini de ………………………. Üniversitesi’nden …………………. dalından aldı (YIL). ...................... Üniversitesi’nde çalışmaya başladı (YIL) (Üniversite dışında başka kurum veya kuruluşlarda çalışılmış ise, burada sırasıyla belirtilmeli). (Var ise) Doçentlik unvanını ……………………… alanında aldı (YIL). (Var ise) Profesörlüğe …………………… Üniversitesi’nde yükseltildi (YIL). Halen ………………………… Üniversitesi …………………………… Fakültesi/Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır. Temel çalışma alanı/ları ………………….., ………………………’dır.